برچسب: خزانه جواهرات ملی معرفی خزانه جواهرات ملی – خزانه جواهرات ملی – بازدید از خزانه جواهرات ملی- جواهرات ملی

اطلاعات کامل در مورد معرفی خزانه جواهرات ملی

اطلاعات کامل در مورد معرفی خزانه جواهرات ملی

    خزانه جواهرات ملی یک آثار ارزشمند می باشدکه زیر نظر بانک مرکزی نگه داری می شود  برای بازدید از این مجموعه ی ارزشمند می توانید در روزهای شنبه تا سه شنبه به موزه ی خزانه جواهرات ملی مراجعه کنید شما در بین ساعت 14 تا 16 فرصت بازدید از این آثار باارزش را…